Verkkokaupan toimitusehdot

Etusivu Verkkokaupan toimitusehdot

1.     Soveltaminen

WeGo Group Oy (3179911-8) myy tuotteita ainoastaan yritysasiakkaille ja organisaatioille, joilla on voimassaoleva y-tunnus.
Näitä toimitusehtoja sovelletaan WeGo Group Oy:n (myöh. toimittaja) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden ja palvelujen (myöh. tavara) kauppaan elleivät osapuolet kirjallisesti ole toisin sopineet.
Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, sopimuksessa, tilausvahvistuksessa tai ne on muutoin liitetty toimituksen yhteyteen.

2.     Tarjouksien voimassa olo

Toimittajan tekemät tarjoukset eivät ole sitovia ja toimittaja varaa oikeuden muuttaa hintoja, ellei tarjouksen yhteydessä muuta ilmoiteta.

3.     Toimitus

Toimitus- ja muut lisäkulut veloitetaan erikseen voimassa olevan hinnaston mukaan.
Toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun se on kuitattu vastaanotetuksi. Näkyvät vauriot tulee reklamoida välittömästi rahdinkuljettajalle ja lähettäjälle. Kuljetusvauriot tai vähentymiset, joita ei ole mahdollista havaita lähetystä vastaanotettaessa, tulee reklamoida 7 vuorokauden kuluessa toimituspäivästä.
Toimittaja voi tehdä osatoimituksia.

4.     Toimitusaika

Toimittaja toimittaa tavaran sovittuna aikana. Toimitusajat eivät ole sitovia, ellei toimitusajasta erikseen sovita. Jos toimitusajasta ei ole sovittu, toimittaja toimittaa tilatut tuotteet välittömästi tai heti kun toimitettavaa tavaraa on mahdollista toimittaa.
Mikäli ostaja haluaa peruuttaa tavaraa koskevan tilauksensa, sitä koskeva ilmoitus on tehtävä välittömästi toimittajalle kirjallisesti.
Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta sen jälkeen, kun toimittaja on lähettänyt sitä koskevan tilausvahvistuksen.

5.   Maksuehdot

Maksuehto on 14 pv netto laskun päiväyksestä, jos muuta ei erikseen ole sovittu. Tavara laskutetaan välittömästi toimituksen tapahduttua.
Jos erääntyneitä laskuja on maksamatta, toimittaja huomaa saatavansa vaarantuneen tai ostajan taloudellinen tilanne heikkenee merkittävästi sopimuksen solmimisen jälkeen, toimittajalla on oikeus katsoa kaikki ostajalta olevat saatavansa erääntyneiksi riippumatta siitä, mitä erääntymisistä on muutoin sovittu.
Toimittajalla on oikeus toimittaa tavarat ennakkomaksua tai takuita vastaan myös sopimuksen solmimisen jälkeen, mikäli ostaja laiminlyö maksuvelvoitteitaan tai mikäli toimittaja on saanut tiedon seikoista, jotka todennäköisesti vähentävät ostajan luottokelpoisuutta merkittävästi. Toimittaja voi purkaa sopimuksen, mikäli ennakkomaksuja tai takuita ei toimiteta.
Ostaja on velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa viivästyneestä maksusta. Viivästyskorko on 13 % viivästyneelle suoritukselle eräpäivästä lukien.
Ostaja tietää, että toimittaja luovuttaa tai voi luovuttaa saatavansa ostajalta kolmansille osapuolille.

6.   Valuuttaehto

Jos hinta perustuu ulkomaan valuuttaan ja kyseinen valuutta oleellisesti vahvistuu siihen nähden mitä se oli hinnastoa tai tarjousta laskettaessa, on toimittajalla oikeus ennen tuotteen toimitusta muuttaa tuotteen euromääräistä hintaa samassa suhteessa kuin kyseisen valuutan kurssi on muuttunut. Ostajalla on tällöin oikeus purkaa kauppa, mikäli ostaja ei halua hyväksyä korotettua hintaa.

7.   Omistusoikeus ja vaaranvastuu

Kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Toimittaja pidättää tavaroiden omistusoikeuden, kunnes koko kauppahinta on maksettu.
Vaaranvastuu siirretään ostajalle, kun tavarat luovutetaan kuljetusliikkeelle tai muulle kolmannelle osapuolelle, joka on määrätty toimittamaan tilatut tuotteet. Mikäli tavaroiden toimitus tai luovutus myöhästyy ostajasta johtuvista syistä, ostajan katsotaan laiminlyöneen tavaran vastaanottamisen siitä päivämäärästä lähtien, kun toimittaja on ollut valmis toimittamaan kyseisen tavaran ja on ilmoittanut tästä ostajalle.

8.     Takuu

Toimittaja ei anna tavaroille takuuta.
Toimittajan myymillä tavaroilla on yleensä valmistajan antama takuu. Tarkempia tietoja valmistajan antaman takuun olemassaolosta ja sisällöstä saa ottamalla yhteyttä toimittajaan.

Takuupalautuksiin soveltuu valmistajien ja tukkureiden takuuvaihto-ohjeet.

9.  Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus

Tavaran virheeksi ei katsota tavaran yhteensopimattomuutta tai toimimattomuutta yhdessä jonkin toisen tavaran, tuotteen tai ohjelmiston kanssa, vaikka nämä olisivat toimittajan toimittamia, ellei toimittaja nimenomaisesti sellaista yhteensopivuutta tai toimivuutta takaa tai lupaa.
Ostajalla ei voi vedota ns. informaatiovirheeseen puuttuvien-, vieraskielisten käyttöohjeiden, ominaisuuksien tai muun vastaavan syyn johdosta.
Virhetilanteissa toimittajan vastuu rajoittuu enintään viallisen tai virheellisen tavaran korjaamiseen, vaihtamiseen samanlaiseen tai vastaavaan, tai jos sellaista ei ole saatavissa, tuotteen arvon korvaamiseen, toimittajan valinnan mukaan.

Toimittaja ei vastaa ostajan välillisestä vahingosta. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu tuotannon keskeytymisetä, liikevaihdon vähentymisestä, tuotteessa olevasta virheestä tai viivästyksestä.
Toimittaja ei vastaa ostajan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

10.      Immateriaalioikeudet

Tuotteiden ja ohjelmistojen immateriaalioikeudet kuuluvat valmistajille.
Mikäli kolmas osapuoli esittää vaatimuksen tai väitteen ostajaa tai loppukäyttäjää kohtaan patentin, tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden loukkauksen perusteella toimittajan toimittamaa tavaraa koskien, ostajan tulee viipymättä ilmoittaa toimittajalle kirjallisesti kyseisistä loukkauksista tai vaatimuksista.
Ostajalla ei ole oikeutta esittää toimittajaa kohtaan vaatimuksia immateriaalioikeuden loukkauksen perusteella toimittajan toimittamia tavaroita koskien.

11.         Ohjelmistot

Toimittajan toimittamien ohjelmistotuotteiden, käyttöohjeiden ja muiden asiakirjojen käyttöä ja takuuta koskevat ehdot perustuvat ohjelmistovalmistajien erityisehtoihin. Erityisehdot sisältyvät erityisesti ohjelmiston lisenssisopimukseen ohjelmiston valmistajan ja lopullisen asiakkaan tai käyttäjän välillä.
 

12.         Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Riidan ratkaisee yksi välimies. Rahamääräistä saatavaa koskeva vaatimus voidaan kuitenkin ratkaista myös vastaajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa, jos vastaaja ei kiistä maksuvelvoitettaan.
Jos sopijapuolet siitä kirjallisesti sopivat, sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa.

Copyright © 2024 WeGo Group Oy